@  dotaz

Historie

V centrální části Čertous se kolem Podsychrovského rybníka v minulosti rozkládaly dvě zemědělské usedlosti. Jedna z nich slouží po rekonstrukci jako Hotel Čertousy a druhá - Koštířův velkostatek - je zdevastovaným územím po hospodaření v dobách socialismu. Z usedlosti zbyla dnes jen ruina památkově chráněné obytné části statku, v současnosti nazývaná zámeček. Ze západu pak na hospodářský areál navazuje anglický lesopark, který však stejně jako velkostatek unikal po znárodnění jakékoli údržbě.

Revitalizace

Dědicové Koštířova velkostatku se dlouhá léta snaží o smysluplnou a finančně únosnou revitalizaci bývalé zemědělské usedlosti. Tato snaha byla i přes podstatné úpravy projektu politicky zneužívána, o čemž svědčí například i prezentace nepravdivých informací na městské části. Revitalizace usedlosti spočívá ve výstavbě domů, které respektují dispozice rozpadlých hospodářských objektů, s centrální osou vedenou k bývalé hlavní obytné budově – zámečku.

Změna záměru

Původní záměr projektu z roku 2009 byl kompletně přepracován, aby splňoval kritéria městské části. Aktuální podoba zasazuje obytné budovy do původní podoby velkostatku, ale zároveň vytváří širší centrální osu kvůli zámečku, který tak zůstává dominantou celé oblasti. V přízemí obnovených objektů jsou i nebytové prostory pro nabídku služeb v rámci občanské vybavenosti a v podzemních podlažích pak garážová stání ke všem bytům.

Původní záměr

Aktuální projekt

Projekt

Ekonomicky smysluplná relativizace zdevastovaného území předpokládá výstavbu dvoupodlažních bytových domů pro maximálně 250 obyvatel. Po zapracování všech připomínek a vztahových souvislostí souhlasila s podobou projektu také autorita v oblasti urbanismu - Institut pro plánování a rozvoj hlavního města Prahy. Celá revitalizovaná oblast, včetně lesoparku, pak bude průchozí a otevřená veřejnosti.

Benefity

V souvislosti s revitalizací celého přilehlého území provedou investoři také údržbu lesoparku pro využití širokou veřejností, úpravu koryta Jirenského potoka a odbahnění Podsychrovského rybníka. Na žádost Rady MČ byl už v předcházejících letech projekt upraven tak, aby dešťové vody mohly být svedeny do rybníka, který je bez vlastního přítoku. Tato varianta je i přes možnost napojení povrchových vod na kanalizační síť stále k dispozici.

Odpadní vody budou napojeny na veřejnou kanalizaci. Předpoklad dokončení projektu je v souladu s aktuálním předpokladem navýšení kapacity čistírny odpadních vod. Přípojka veřejné kanalizační sítě je na pozemku už několik let vybudována.

Posílení dopravy

K pohodlné, rychlé dosažitelnosti centra a pro úlevu ucpané Náchodské jsou majitelé bývalého statku schopni nabídnout i své pozemky přímo u dráhy a to k vybudování nové stanice příměstského vlaku. Jde o parcelu přilehlou k železniční trati na níž lze postavit záchytné parkoviště pro dostatečné množství všech typů dopravních prostředků.

Lesopark

Dědicové bývalého statku chápou důležitost lesoparku pro život obyvatel Čertous. Z tohoto důvodu jsou v rámci realizace projektu připraveni lesopark ponechat zcela otevřen veřejnosti. Tuto jedinečnou zelenou plochu bude možné neomezeně užívat širokou veřejností. V návaznosti na školní hřiště je pak možné lesopark rozvíjet pro další relaxační a sportovní aktivity.

Citlivý projekt revitalizace využívající zdevastované hospodářské budovy velkostatku povede ke zlepšení kvality života všech sousedů.